Dal mondo paralimpico

FISG
18 Gennaio 2019
FIS
18 Gennaio 2019
FIPIC
18 Gennaio 2019
FINP
18 Gennaio 2019
FISIP
17 Gennaio 2019
FIPAV
15 Gennaio 2019
FIPIC
14 Gennaio 2019
FIPAV
11 Gennaio 2019
FITRI
10 Gennaio 2019
FISIP
07 Gennaio 2019
FISDIR
07 Gennaio 2019
FISIP
02 Gennaio 2019
FITET
01 Gennaio 2019
FSSI
31 Dicembre 2018
FIPIC
30 Dicembre 2018
FINP
21 Dicembre 2018
FISPES
19 Dicembre 2018
FIPIC
19 Dicembre 2018
FIPIC
17 Dicembre 2018
FIS
16 Dicembre 2018
FASI
13 Dicembre 2018
FISPES
11 Dicembre 2018
FIPIC
10 Dicembre 2018
UITS
09 Dicembre 2018
FISPES
07 Dicembre 2018
UITS
06 Dicembre 2018
FISPES
05 Dicembre 2018
FISPIC
04 Dicembre 2018
FISDIR
03 Dicembre 2018
FIPIC
03 Dicembre 2018